Select the class you wish to view
Beginner Class
Intermediate Class